Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Funky Fit Zone

1. Algemeen

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. Abonnement(en): een overeenkomst over diensten die voor bepaalde of onbepaalde termijn worden gesloten tussen Funky Fit Zone en de consument.
 2. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden van Funky Fit Zone zoals omschreven in dit document.
 3. Bedenktijd: een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.
 4. Content: door Funky Fit Zone de op een community gebaseerd platform, of andere digitale gegevensdragers, beschikbaar gestelde (digitale) inhoud of informatie, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot), (video)beeldmateriaal, geluidsmateriaal, teksten, websites en andere gegevens.
 5. Consument: iedere natuurlijke persoon, zijnde een consument, die producten en/of diensten van Funky Fit Zone afneemt of wenst af te nemen en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Funky Fit Zone: Ghislaine Albina, Funky Fit Zone, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55370462, gevestigd aan het volgende adres: Maartensdijklaan 48, 2541 XR te Den Haag.
 7. Dienst(en): alle door Funky Fit Zone aangeboden te leveren diensten, al dan niet in abonnementsvorm.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Community Platform: een door Funky Fit Zone gebruikt digitaal platform met content, waartoe consumenten toegang kunnen krijgen bij het afsluiten van een abonnement en het aanmaken van een inlogcode.
 10. Overeenkomst: een order, overeenkomst, of enig andere rechtshandeling tussen Funky Fit Zone en een consument met betrekking tot enige verkoop en/of levering van producten door Funky Fit Zone aan consument, dan wel de levering van diensten aan een consument.
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Funky Fit Zone georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 12. Partij: Funky Fit Zone of de consument.
 13. Partijen: Funky Fit Zone en de consument samen.
 14. Producten: alle door Funky Fit Zone aangeboden te leveren en/of geleverde zaken.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte (aanbod) van Funky Fit Zone en op iedere overeenkomst, inclusief toekomstige offertes en overeenkomsten, behalve de EMBTest. De EMBTest valt onder de voorwaarden gesteld door de CAT collectief waar Ghislaine Albina ingeschreven staat als therapeut met therapeut nummer: 72352022-01-13

2.2.  Afwijkingen, aanvullingen, beperkingen en/of aanpassingen van een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig als (een bevoegde vertegenwoordiger) van Funky Fit Zone daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3. Aanbod, totstandkoming overeenkomst, wijzigingen

3.1.  Ieder aanbod van Funky Fit Zone, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen Funky Fit Zone en consument komt pas tot stand vanaf het moment dat Funky Fit Zone een overeenkomst schriftelijk aan consument heeft bevestigd, dan wel indien Funky Fit Zone uitvoering aan de overeenkomst geeft.

3.2.  Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.3.  De producten en diensten worden zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven, steeds voor zover dat in redelijkheid kan worden verlangd door Funky Fit Zone. Kennelijke fouten, omissies of vergissingen in offertes, op digitale gegevensdragers, websites, folders en/of andersoortige publicaties (met betrekking tot bijvoorbeeld gegevens, prijzen, afbeeldingen, instructies, tekeningen) zijn voor Funky Fit Zone echter niet bindend.

3.4.  Funky Fit Zone is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Funky Fit Zone zal de gewijzigde algemene voorwaarden ten minste een (1) maand voordat deze in werking treden bekendmaken aan consument. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Bij een voor de consument nadelige wijziging van de algemene voorwaarden is de consument gerechtigd de overeenkomst voor inwerkingtreding van de wijziging(en) schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zijn.

4. Onderzoeksplicht consument, garantie

4.1. Ten aanzien van alle informatie van en/of adviezen die door Funky Fit Zone wordt/worden gegeven met betrekking tot de diensten en/of te gebruiken producten en/of de toepassingsmogelijkheden daarvan geldt, dat deze vrijblijvend en naar beste weten en kunnen door Funky Fit Zone worden verstrekt. Eventuele adviezen en/of informatie van Funky Fit Zone ontslaan consument er niet van om zelf zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de diensten en/of de te gebruiken producten en/of de toepassingsmogelijkheden van de producten, teneinde vast te stellen of deze corresponderen met het door de consument beoogde doel of gebruik. Eventuele onjuiste of onvolledige adviezen door en/of informatie van Funky Fit Zone vormen geen grond voor enige aansprakelijkheid van Funky Fit Zone.

4.2.  Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument om voor het gebruik de toepasbaarheid en geschiktheid van de producten te controleren, waaronder (maar niet beperkt tot) het zorgvuldig bestuderen van de gebruiks- en/of veiligheidsvoorschriften.

4.3.  Funky Fit Zone garandeert niet dat producten geschikt zijn en/of toegepast kunnen worden voor het door consument beoogde gebruik en/of dat het gebruik van producten leidt tot het door consument beoogde resultaat. Funky Fit Zone garandeert evenmin dat de door haar geleverde diensten geschikt zijn voor het door consument beoogde doel of resultaat. Dit onder meer omdat het resultaat van de diensten en het gebruik van de producten afhankelijk is van factoren die buiten de invloedssfeer en controle van Funky Fit Zone liggen. Zorgvuldige toepassing en/of gebruik van producten en diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van consument, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1.

5. Levering Producten

5.1.  Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, worden alle producten door Funky Fit Zone verzonden en vervoerd op kosten van consument naar het adres dat de consument aan Funky Fit Zone kenbaar heeft gemaakt.

5.2.  Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, komen de producten voor rekening en risico van consument vanaf het moment van aflevering of terbeschikkingstelling aan consument of aan de door een consument aangewezen derde.

5.3.  De door Funky Fit Zone genoemde levertijden, van welke aard dan ook, worden slechts bij wijze van benadering gegeven en zijn nimmer als vaststaande termijn aan te merken.

5.4.  Consument is verplicht om de geleverde producten terstond na de levering te inspecteren om vast te stellen of deze voldoen aan de overeenkomst en of de geleverde producten geschikt zijn voor het door de consument beoogde gebruik.

5.5.  Het eigendomsrecht van alle aan consument geleverde producten blijft bij Funky Fit Zone totdat consument de verschuldigde prijs, renten en kosten ter zake van geleverde producten, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door Funky Fit Zone ten behoeve van consument verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig zal hebben voldaan.

6. Dienstverlening, gebruiksvoorwaarden

6.1.  Een consument dient minimaal achttien jaar te zijn om een dienst af te nemen en/of om een abonnement af te sluiten. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van een door Funky Fit Zone aangeboden dienst, abonnement of product onder toezicht van een meerderjarige.

6.2.  De consument maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten, content en/of het community platform. De consument is daarom zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De consument dient er onder meer voor zorg te dragen dat eventuele oefeningen of sportinstructies worden uitgeoefend in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures en/of overbelasting worden voorkomen. Bovendien is de consument zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Funky Fit Zone aanvaardt en opvolgt. Bij klachten of twijfel over zijn/haar gezondheid dient de consument te allen tijde zijn/haar (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener te raadplegen. Gelet op het feit dat Funky Fit Zone, of door haar ingeschakelde derden, niet aanwezig zijn bij de uitvoering van oefeningen en/of instructies, en ook gelet op het feit dat eventuele instructies en/of oefeningen niet zijn afgestemd op de behoeften van de individuele consument, wordt iedere aansprakelijkheid in verband daarmee, waaronder (maar niet uitsluitend) aansprakelijkheid in verband met blessures, uitgesloten.

6.3. De door Funky Fit Zone geleverde diensten en content zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de consument. Consument zal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Funky Fit Zone, content of informatie anderszins van Funky Fit Zone niet archiveren, verveelvoudigen, distribueren, wijzigen, in (onder)licentie uitgeven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, of hiervan afgeleide content of informatie maken.

6.4. Alle door Funky Fit Zone geleverde content blijft uitdrukkelijk eigendom van Funky Fit Zone.

7. Prijzen, betaling

7.1. De door Funky Fit Zone gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en/of enig andere van overheidswege opgelegde belasting, echter exclusief vervoerskosten, bezorgkosten en eventuele emballagekosten.

7.2. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen en onverminderd het bepaalde ten aanzien van een abonnement in artikel 8, dienen alle facturen van Funky Fit Zone door consument binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

7.3. Indien consument een factuur niet binnen de vervaltermijn als bedoeld in artikel 7.2 betaalt, is consument in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

7.4. De informatie uit de administratie of systemen van Funky Fit Zone leveren volledig bewijs op met betrekking tot de door Funky Fit Zone geleverde producten en de door consument verschuldigde vergoedingen, onverminderd het recht van consument om tegenbewijs te leveren.

8. Duur, betaling en beëindiging abonnement en producten

8.1. Een abonnement start op de datum waarop Funky Fit Zone de aanvang van het abonnement bevestigt.

8.2. Een abonnement wordt steeds maandelijks voortgezet, tenzij bij het afsluiten van het abonnement uitdrukkelijk een andere vaste looptijd is overeengekomen (bijvoorbeeld een jaar of kwartaal). Het abonnement wordt voortgezet totdat het abonnement door de consument wordt opgezegd.

8.3.  Betaling van het abonnement vindt steeds plaats door automatische incasso van het door de consument opgegeven bankrekeningnummer. Indien de overeengekomen vergoeding op enige wijze niet inbaar blijkt, worden de van Funky Fit Zone afgenomen diensten met onmiddellijke ingang opgeschort totdat consument alle vergoedingen heeft betaald die hij/zij verschuldigd is aan Funky Fit Zone.

8.4. Bij niet tijdige betaling is de consument in verzuim nadat hij daar door Funky Fit Zone schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Funky Fit Zone gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen.

8.5. Indien het abonnementsgeld, voor welke reden dan ook, niet geënt kan worden, wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht bij de consument.

8.6. Opzegging van een abonnement kan door een e-mail te zenden aan hello@funkyfitzone.com dan wel, indien toepasselijk, via de opzeggingsmogelijkheid op de website of op het community platform van Funky Fit Zone.

8.7.  De opzegging van een abonnement gaat in op de datum waarop de volgende maandelijkse betaling zou plaatsvinden. Voor zover een abonnement een looptijd heeft van een jaar, geldt nadat het eerste abonnementsjaar is verstreken de consument het recht heeft het abonnement maandelijks op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand.

8.8.  Als Funky Fit Zone de voorwaarden van het abonnement wijzigt en de wijziging een wezenlijke wijziging betreft van de overeengekomen prestatie, waaronder de wijziging van de overeengekomen vergoeding voor het abonnement, heeft consument het recht om het abonnement binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de wijziging op te zeggen.

8.9. Producten die besteld worden via de websites www.funkyfitzone.com en/of  www.community.funkyfitzone.com dienen direct bij bestelling betaald te worden. Dat kan via IDeal of Bancontact. De betalingen aan Funky Fit Zone worden afgehandeld door STRIPE.

9. Herroepingsrecht

9.1.  Het herroepingsrecht geldt alleen voor overeenkomsten op afstand en niet voor andere overeenkomsten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

9.2.  De consument oefent het herroepingsrecht uit door binnen de bedenktermijn (14 dagen) een e-mail te sturen naar hello@funkyfitzone.com. Voeg onderstaand formulier toe aan uw e-mail. https://www.dropbox.com/s/j9k48xm4ehobba9/Herroepingformulier%20Funky%20Fit%20Zone.docx?dl=0

Bijzondere bepalingen ten aanzien van herroepingsrecht voor Producten

9.3.  Nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, kan de consument de overeenkomst op afstand gedurende de bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden. Als de consument in eenzelfde overeenkomst meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk door Funky Fit Zone worden geleverd, dan vangt de bedenktijd aan op het moment dat de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zaak heeft ontvangen. Funky Fit Zone mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Voor zover de overeenkomst voorziet in op regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, vangt de bedenktijd aan op de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product ontvangt.

9.4.  Het herroepingsrecht geldt, onverminderd het bepaalde daartoe in de wet, niet voor de door Funky Fit Zone geleverde:
a) zaken die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b) zaken die volgens specificaties van de consument door Funky Fit Zone zijn vervaardigd, gefabriceerd of ingekocht, of die voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c) zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
d) audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.

9.5. De consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig met de door Funky Fit Zone geleverde zaken om te gaan. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van deze zaken als de behandeling hiervan tijdens de bedenktermijn verder is gegaan dan noodzakelijk, dit om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

9.6. Indien van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 9.2 gebruik wordt gemaakt, zal de consument de door Funky Fit Zone geleverde zaken (met alle toebehoren) in de originele verpakking binnen veertien dagen aan Funky Fit Zone dienen te retourneren. De kosten van het terugzenden van deze zaken komen voor rekening van de consument.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van herroepingsrecht voor diensten

9.7. De consument kan de overeenkomst over diensten binnen de bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in het geval van een overeenkomst over diensten lopen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten.

9.8. Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd is de consument aan Funky Fit Zone een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat met Funky Fit Zone is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de consument aan Funky Fit Zone moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

9.9. Het herroepingsrecht geldt, onverminderd het bepaalde daartoe in de wet, niet als:
a) de nakoming van de overeenkomst met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument al is aangevangen; 
b) de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Funky Fit Zone voor enige schade door wanprestatie, onrechtmatige daad of uit enige anderen hoofde, is beperkt tot het door de consument verschuldigde en betaalde bedrag op grond van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. In geen geval zal de volledige aansprakelijkheid van Funky Fit Zone echter meer bedragen dan € 500,– per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

10.2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en het bepaalde in artikel 6.2, is Funky Fit Zone nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van aanspraken van derden, gemiste besparingen, verlies van gemiste kansen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst.

10.3.  De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Funky Fit Zone.

10.4.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade door consument, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, is steeds dat consument de schadegrond zo spoedig mogelijk en uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van de schade, althans binnen twaalf maanden na het moment dat de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Funky Fit Zone meldt onder duidelijke vermelding van de schade.

11. Overmacht

11.1.  Omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Funky Fit Zone liggen en nakoming door Funky Fit Zone van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst verhinderen, zullen gelden als overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) en Funky Fit Zone van nakoming van die verplichting ontslaan. Als overmacht gelden in ieder geval, maar beperken zich niet tot, de niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Funky Fit Zone, storingen in het bedrijf dan wel op het community platform, vorst, onwerkbaar weer, of stakingen.

11.2.  Als een overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst waarop de overmachtssituatie betrekking heeft buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de consument recht op schadevergoeding heeft. Als een gedeelte van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door Funky Fit Zone is uitgevoerd, zal het uitgevoerde gedeelte naar verhouding door consument worden betaald.

12. Privacy

12.1. Funky Fit Zone respecteert de privacy van de consument. Verwerking van de persoonsgegevens van consument gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt, en meer in het bijzonder in overeenstemming met de privacyverklaring van Funky Fit Zone, die raadpleegbaar is via DEZE LINK.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1.  Alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Funky Fit Zone en consument worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en wetten.

13.2.  Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met een overeenkomst, rechtsverhouding of de relatie tussen Funky Fit Zone en consument, worden voorgelegd aan de rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag, tenzij de consument (binnen een (1) maand nadat Funky Fit Zone schriftelijk een beroep op dit beding heeft gedaan) Funky Fit Zone informeert dat consument ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de rechter, die op grond van de wet bevoegd is om daarvan kennis te nemen. Het voorgaande laat onverlet dat het Funky Fit Zone te allen tijde is toegestaan het geschil direct aan de rechter, die op grond van de wet bevoegd is om daarvan kennis te nemen.

13.3 Pesten/respectloosheid

Funky Fit Zone is een community waar de individualiteit van elke persoon gerespecteerd wordt. Iedereen is welkom met zijn of haar eigenheid. Om de veiligheid in de community te kunnen waarborgen zal Funky Fit Zone per direct de toegang tot de community stopzetten en het abonnement beëindigen als een member zich:

. respectloos naar een ander member gedraagt;

. hem of haar op enige manier belachelijk maakt;

. hem of haar beledigt;

. zich op enige manier racistisch opstelt naar een ander member toe;

. zich racistisch of respectloos uit in de community.

Dit member die de fout begaan heeft, zal geen recht hebben op een terugbetaling aangezien deze de algemene voorwaarden van Funky Fit Zone geschonden heeft.

Ben jij hier getuige van, of wordt er op een vervelend manier met jou omgegaan? Stuur dan direct een mail naar hello@funkyfitzone.com of stuur een bericht naar 0618712929.

14. Affiliatie programma

14.1. De Affiliate ontvangt per nieuwe aangedragen klant, die een jaarmembership afneemt bij Funky Fit Zone, een eenmalig bedrag van €10,- incl. BTW.
14.2. De uitbetaling van de commissie zal op de 30e plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft opgegeven.
14.3. Uitbetaling zal plaatsvinden nadat de wettelijke herroepingsperiode van 14 dagen (of anders bepaald door een bijzondere actie van Funky Fit Zone) verstreken is en Funky Fit Zone de eerste betaling van de nieuwe klant heeft ontvangen.
14.4. Funky Fit Zone is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden of het affiliatieprogramma te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht.
14.5. Alle verstrekte informatie van Funky Fit Zone en de Affiliatie overeenkomst vallen onder de privacyregeling van Funky Fit Zone.

14.6. Funky Fit Zone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten.
14.6. Affiliates hebben geen verplichte quota en zijn vrij om te stoppen wanneer ze dat willen.
14.7. Het is Affiliates niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
14.8. Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het
ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op
weblogs.
14.9. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden en maar niet uitsluitend de misleiding van derden.

 1. Retreats

15.1. Bij inschrijving door consument voor een retreat van Funky Fit Zone is definitief wanneer de betaling is voldaan. Betaling gebeurt automatisch via bestelling in de webshop of via manuele overschrijving na het ontvangen van de factuur.

15.2. Het te betalen bedrag kan in een keer afgerekend worden of kosteloos in twee door Funky Fit Zone aangegeven termijnen.

15.3. Bij het annuleren van een inschrijving voor een retreat zal er geen terugbetaling door funky fit Zone plaats vinden. Wel kan een gedeelte van het betaalde bedrag door consument gebruikt worden als tegoed voor deelname aan een volgende retreat binnen 2 jaar na de originele retreat. Het gedeelte dat als tegoed kan gebruikt worden hangt af van de termijn van annulering:

 • Bij annulering meer dan 60 dagen op voorhand zal consument 100% van het betaald bedrag als tegoed krijgen voor een volgend retreat.
 • Bij annulering 6 tot 59 dagen voorhand zal consument 50% van het betaald bedrag als tegoed krijgen voor een volgend retreat.
 • Bij annulering minder dan 5 dagen op voorhand zal het volledig betaalde bedrag aangerekend worden en zal geen tegoed uitgekeerd worden.

15.4. Annulering gebeurt steeds per mail aan hello@funkyfitzone.com .

 1. Sluiting/vakanties

16.1 In de week tussen Kerst en oud en nieuw (van 25 december tot en met 1 januari) zullen er geen live lessen plaatsvinden. De replays blijven beschikbaar.

16.2 Op officiële vrije dagen zullen er geen live lessen plaats vinden, met uitzondering van speciale events georganiseerd door Funky Fit Zone: Nieuwjaarsdag, 1ste paasdag, 2de paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste pinksterdag, 2de pinksterdag, 24 december. 

16.3 In de maanden juli en augustus zullen Ghislaine Albina en Steffie Da Costa, afzonderlijk van elkaar, geen live lessen verzorgen. Tijdens deze periode zullen elke week verschillende replays geplaatst worden in de community.

16.4 Wekelijkse lessen, die verzorgd worden door gastdocenten van Funky Fit Zone en die door overmacht niet door kunnen gaan, zullen daar waar mogelijk overgenomen worden door andere gastdocenten.

16.5 Alle members zullen via een e-mail en een bericht in de community zo mogelijk tijdig geïnformeerd worden over eventuele veranderingen in de rooster.

16.5 Tijdelijk aanpassingen in het rooster geeft de members van Funky Fit Zone niet het recht om hun abonnement vroegtijdig stop te zetten.